Klauzula informacyjna RODO


    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu Administratora, KAMILA MEBLE Daniel Ciupiński z siedzibą w Olsztynie przy ul. Burskiego 2, posiadająca NIP 7393550390, informujemy, iż każde przekazanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych Administratorowi, w przypadku braku innej postawy przetwarzania, oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, negocjacji handlowych, czy też zawarcia umowy.

Jeżeli dane osobowe zbierane od osoby, której dotyczą w momencie pozyskania danych osobowych Administrator podaje następujące informacje:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Daniela Ciupińskiego, z którym możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres info@kamilameble.pl lub pod numerem telefonu 603456210 lub 89 762 75 86 . Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej - ul. Jerzego Burskiego 2, 10-686 Olsztyn.
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
-  Udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji negocjacji handlowych lub zawarcia, wykonania i kontynuacji zawartej z Państwem umowy,
-  wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
- ustalenia i dochodzenie roszczeń,
- tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
- weryfikacji wiarygodności płatniczej,
- wsparcia obsługi,
- szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanych celów Art. 6, ust. 1, lit. b RODO.
 
Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
- zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
- obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:
- przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,
- podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług,
- dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego lub do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą usługi konta w sklepie internetowym (rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).
 
Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

Jeśli dane osobowe zostały pozyskane nie od osoby, której dotyczą dodatkowo (włączają informacje z punktu 1 powyżej) należy poinformować o źródle pochodzenia danych oraz czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.